ΣτΕ - 96/2018

Απόρριψη αιτήματος για αλλαγή χρήσης αγροτεμαχίου απο χώρου λειτουργίας καταστημάτων, γραφείων και χώρων συνάρθροισης κοινού σε χώρο λειτυργίας μικτού πρατηρίου υγρών καυσίμων, λόγω μη επαρκούς αιτιολόγησης σχετικά με την πρόκληση βλάβης σε αρχαιολογικό χώρο.


Άρειος Πάγος - 1111/2011

Ποινική Δικονομία / επανάληψη της διαδικασίας.
Νέα γεγονότα και αποδείξεις. Καταδίκη για υπεξαίρεση αρχαίων αντικειμένων ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου.

 


Άρειος Πάγος - 354/2011

Ποινικό - Απαγόρευση οικοδομικής δραστηριότητας κοντά σε αρχαίο (Ζώνη Προστασίας Α) χωρίς άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού.

 


Άρειος Πάγος - 708/2011

Μίσθωση μνημείου/σπηλαίου για τη συντήρηση και εκμετάλλευσή του.

 


Άρειος Πάγος - 96/2018

Απόρριψη αιτήματος για αλλαγή χρήσης αγροτεμαχίου απο χώρου λειτουργίας καταστημάτων, γραφείων και χώρων συνάρθροισης κοινού σε χώρο λειτυργίας μικτού πρατηρίου υγρών καυσίμων, λόγω μη επαρκούς αιτιολόγησης σχετικά με την πρόκληση βλάβης σε αρχαιολογικό χώρο.

 


Άρειος Πάγος - 1358/2010

Συνεκδίκαση αιτήσεων. Άμεση συνέργεια σε υπεξαίρεση αρχαίου αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Υπεξαίρεση αντικειμένων κατά το Ν. 5153/1932 (όχι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας). Καταδικαστική απόφαση. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας, νόμιμης βάσης και για εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Απόρριψη ισχυρισμών για ελαφρυντικές περιστάσεις. Απόρριψη της αίτησης αναίρεσης στο σύνολό της. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως απαράδεκτης λόγω άσκησης από δικηγόρο που παρέστη στο δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, αλλά δεν το αναφέρει στην αίτηση αναίρεσης, ούτε προσκόμισε εγκαίρως πληρεξούσιο για την άσκησή της.

 


Άρειος Πάγος - 1272/2010

Η αρχαιοκαπηλία αντικειμένων αξίας άνω των 150.000 ευρώ το αδίκημα αντιμετωπίζεται ως κακούργημα και ενεργοποιούνται και οι επιβαρυντικές διατάξεις του Ν. 1680/1950 περί καταχραστών του Δημοσίου.


Άρειος Πάγος - 1215/2010

Συναυτουργία (άρθρο 45 ΠΚ). Όρος "από κοινού". Πότε υπάρχει αιτιολογία. Άρθρο 24 § 1 Ν. 3028/2002 - Αιτιολογία. Άρθρο 374 § 1 β.α ΠΚ. Άρθρα 329, 331, 333 § 2, 358, 364 και 369 ΚΠΔ σε συνδ. με 171 § 1δ ΚΠΔ. Πότε υπάρχει απόλυτη ακυρότης από τη λήψη υπ' όψη εγγράφου που δεν ανεγνώσθη. Πότε υπάρχει έλλειψη ακροάσεως. Τι αποδεικνύουν τα πρακτικά της συνεδριάσεως. Αυτοτελείς ισχυρισμοί. Πότε είναι αρνητικός ο ισχυρισμός, οπότε το Δικαστήριο απαντά με τις παραδοχές της αποφάσεως. Απαράδεκτος ο λόγος αναιρέσεως που πλήττει την ουσία. Απορρίπτει αίτηση.

 


Άρειος Πάγος - 669/2010

Παράνομη επέμβαση σε αρχαιολογικό χώρο χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού. Στοιχεία του εγκλήματος αυτού. Καταδικαστική απόφαση. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης {με χρόνο παράβασης πριν την 28 - 6 - 2005 (άρθρο 73 § 13 του Ν. 3028/2002)}. Απόλυτη ακυρότητα λόγω λήψης υπόψη εγγράφων: α) που δεν προκύπτει η ταυτότητά τους και β) δεν αναγνώσθηκαν δημόσια στο ακροατήριο. Πότε δεν υπάρχει τέτοια ακυρότητα. Λόγοι αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και απόλυτη ακυρότητα, που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο. Απόρριψη αυτής ως αβασίμου και της αίτησης αναιρέσεως στο σύνολό της.

 


Άρειος Πάγος - 369/2010

Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς. Ζώνες προστασίας Α και Β. Καθορισμός με απόφαση ΥΠΠΟ. Απαγόρευση ασκήσεως, μεταξύ των άλλων, και εμπορικής δραστηριότητας χωρίς άδεια του ΥΠΠΟ. Καταδικαστική απόφαση ανέκκλητη Μονομελούς. Λόγοι αναιρέσεως και πρόσθετοι λόγοι. Αιτιολογία πλήρης. Πρέπει να εκτείνεται και σε αυτοτελείς ισχυρισμούς, όπως η νομική πλάνη. Παρεμπίπτουσες αποφάσεις περί αναβολής. Πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες. Ανάγκη οι ισχυρισμοί και το αίτημα της αναβολής να προβάλλονται ορισμένως. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή. Έννοια. Αβάσιμοι λόγοι. Απορρίπτει αίτηση.

 


Άρειος Πάγος - 931/2009

Κακουργηματική υπεξαίρεση αρχαίων ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας σε βάρος του Δημοσίου. Αντίσταση κατά της αρχής. Υπεξαίρεση σύμφωνα με το αρ. 375 ΠΚ και υπεξαίρεση μνημείων σύμφωνα με το άρ. 54 του ν. 3028/2002. Τα υπεξαιρεθέντα προϊόντα είναι αρχαία νομίσματα, βρέθηκαν σε ελληνικό έδαφος και ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Άκυρο το πρωτόκολλο εκτιμήσεως της αξίας των αρχαίων νομισμάτων από τις επιτροπές εκτιμήσεως των αρχαίων. Απορρίπτεται η αναίρεση της της 144, 145, 146, 147/2008 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Πατρών.

 


Άρειος Πάγος - 1525/2008

Απαλλοτρίωση χώρου στον οποίο βρίσκεται ακίνητο αρχαίο. Διαδικασία καθορισμού της αποζημίωσης και προϋποθέσεις αποχαρακτηρισμού του χώρου ως διατηρητέου-αρχαίου. Δεκτή η αίτηση αναίρεσης της απόφασης 472/2004 του Εφετείου Ναυπλίου.

 


Άρειος Πάγος - 1404/2008

Καταστροφή αρχαίων ιδιαιτέρως βαριάς περίπτωσης. Υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της αποφάσεως, ενώ ορθά ερμήνευσε το δικαστήριο και εφάρμοσε τις άνω ουσιαστικές ποινικές διατάξεις. Δεν στερείται η απόφαση νόμιμης βάσης. Επαρκώς προσδιορίζεται η χρονική περίοδος στην οποία κατατάσσονται τα καταστραφέντα αρχαία, ήτοι προ του 1453 μ.Χ.. Δεν αποτελεί στοιχείο της αντικειμενικής υποστάσεως η Υ.Α. με την οποία κηρύχθηκε αρχαιολογικός ο άνω χώρος. Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης της υπ' αριθμ. 1212/2006 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θράκης.

 


Άρειος Πάγος - 1551/2007

Παράνομη κατοχή αρχαιοτήτων - στοιχειοθέτηση κλοπής και όχι υπεξαίρεσης Αναίρεση των αποφάσεων 714, 716Α, 717, 818/2005, 99/2006 του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιώς. Παύση ποινικής δίωξης.

 


Aρειος Πάγος - 728/2007

Παράνομη διάθεση – παράληψη δήλωσης – εμπόριο αρχαιοτήτων χωρίς άδεια. Αίτηση αναίρεσης της απόφασης 8873/2005 τριμελούς Εφετείου Αθηνών - απορρίφθηκε

 


Άρειος Πάγος - 503/2007

Ποινή φυλάκισης για υπεξαίρεση σε βαθμό κακουργήματος – κατοχή αρχαιοτήτων Απόρριψη αίτησης αναιρέσεως της 64/2005 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Ιωαννίνων.

 


Άρειος Πάγος - 473/2007

Σύμβαση αρχαιολόγου, ο οποίος προσλήφθηκε από κοινοπραξία εκτελέσεως δημοσίου έργου, με αντικείμενο την εκτέλεση συγκεκριμένων ανασκαφικών θεωρείται σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου όταν από το είδος και το σκοπό της συνάγεται ότι αφορά την εκτέλεση ορισμένου μόνο έργου ακόμα και όταν η διάρκειά της δεν ορίσθηκε ρητώς. (απορρίπτει αίτηση για την αναίρεση της απόφασης του ΕφΛαρ 16/2003).

 


Αρειος Πάγος - 50 και 51/2007

Αποζημίωση κυρίου ακινήτου στο οποίο βρέθηκε αρχαίο ακίνητο διατηρητέο στο οικόπεδο της οικοδομής. Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο ιδιοκτήτης της οικοδομής δικαιούται αποζημίωση από το Δημόσιο για: α) την αξία του καταλαμβανόμενου από το αρχαίο υπόγειου χώρου, η οποία ορίζεται ίση με την ανώτατη τρέχουσα αξία όμοιων χώρων περιφέρειας, αυξημένη κατά 10%, β) τη πρόσθετη δαπάνη στην οποία προέβει ο ιδιοκτήτης ύστερα από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας, για να διενεργηθεί από αυτόν δοκιμαστική εκσκαφή προς εξακρίβωση της υπάρξεως και της σπουδαιότητας του αρχαίου και γ) τη μείωση της αξίας του ακινήτου λόγω της δέσμευσης στη χρήση του. Η απόφαση εκδικάστηκε βάσει του νόμου 5351/1932 (αρ. 8, 9, 41, 42) και όχι του νόμου 3028/02.

 

 Άρειος Πάγος - 104/2006

Υπεξαίρεση κινητών αρχαίων αντικειμένων ιδιαίτερης αξίας σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου. Παράλειψη δήλωσης και εμπορία αρχαιοτήτων. Η αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης είναι ελλιπής ως προς την αξιόποινη πράξη της κατά συναυτουργία εμπορίας αρχαίων αντικειμένων, αφού δεν αναφέρεται σε πράξη αγοράς προς μεταπώληση αυτών ή πώλησής τους, αλλά αορίστως σε διαπραγματεύσεις για την πώληση σε άγνωστα πρόσωπα. Αναίρεση της 4299/2004 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.

 


Άρειος Πάγος - 895/2006

Επιχείρηση οικοδομικών εργασιών πλησίον αρχαίων χωρίς άδεια. Παραβίαση του άρθρου 50 παρ. 1 εδ. 2 του κ. ν. 5351/1932. Στην απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θράκης δεν γίνεται αναφορά στη χρονολογία των αρχαίων αντικειμένων και του αρχαιολογικού χώρου που βρίσκονταν κοντά στην εκσκαφή, αλλά ούτε κα σε σχέση με τη χρονολογία των τύμβων που κινδύνευσαν. Δεν έγινε αναφορά στο εάν αυτά αφορούσαν εποχή προ του έτους 1453, ώστε να είναι δυνατός ο χαρακτηρισμός τους ως αρχαίων αλλά μόνον ότι αυτά προστατεύονταν ως αρχαία από την αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων. Αναίρεση της 167/2005 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θράκης λόγω ελλιπούς αιτιολόγησης.

 


Άρειος Πάγος – 1406/2006

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων με σκοπό την συντήρηση και ανεύρεση αρχαιοτήτων. Εάν υπάρχει γνωμοδότηση του αρχαιολογικού συμβουλίου για χρονικώς προγενέστερη, αλλά μη πραγματοποιηθείσα αναγκαστική απαλλοτρίωση και δεν έχουν μεταβληθεί τα πραγματικά περιστατικά δεν απαιτείται νέα γνωμοδότηση του αρχαιολογικού συμβουλίου. Προσδιορισμός πλήρους αποζημίωσης του επιδίκου - μη παραβίαση του άρθρου 17 παρ. 2 του συντάγματος. Απόρριψη της αίτησης αναίρεσης της αποφάσεως 6366/2003 του Εφετείου Αθηνών

 


Άρειος Πάγος 1454/2005

Υπεξαίρεση αρχαίων αντικειμένων. Απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως αμετάκλητου βουλεύματος αριθ. 995/2003 του Συμβουλίου Εφετών (αρ. 308 ΚΠοινΔ).

 

 Άρειος Πάγος - 1566/2005

Δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης ή της εξύβρισης από την άποψη μέλους του ΚΑΣ ότι ο εγκαλών «δεν έκανε την επέκταση, όχι γιατί δεν είχε λεφτά, αλλά γιατί δεν ήθελε να προχωρήσει τους όρους. ΄Ηθελε δηλαδή να καταχώσει όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ήθελε να διατηρήσει το ψηφιδωτό». Ο αναιρεσείων στην εισήγησή του προς το κεντρικό αρχαιολογικό συμβούλιο με βάση το προϋπάρχον υλικό της υπόθεσης εξέφρασε την επιστημονική του κρίση με σκοπό την προστασία αρχαίων ευρημάτων σε ακίνητο του εγκαλούντα και όχι να προσβάλλει την τιμή και υπόληψη του τελευταίου. Αβάσιμοι οι λόγοι έλλειψης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής. Απόρριψη της αναιρέσεως του υπ΄ αριθμ. 441/2003 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.

 


Άρειος Πάγος - 1539/2005

Ληστεία αρχαιοτήτων από μουσείο. Μουσείο αρχαίας Κορίνθου. Επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση. Μόνο η επίκληση των διατάξεων των άρθρων 36, 49 και 84 του ΠΚ δεν επαρκούν. Απαιτείται η επίκληση πραγματικών περιστατικών. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως κατά της υπ` αρ. 96-97/2004 αποφάσεως του πενταμελούς εφετείου Ναυπλίου.

 


Άρειος Πάγος - 2221/2004

Λειτουργία λατομείων στην περιοχή «Μερέντας» Μαρκοπούλου Αττικής. Παράβαση του άρθρο 50 Ν. 5153/32 λόγω διενέργεια έργων πλησίον αρχαιολογικού χώρου χωρίς την απαιτούμενη άδεις του Υπουργείου Πολιτισμού. Αναίρεση της καταδικαστικής απόφασης λόγω έλλειψης της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής της ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Η απόφαση του δικαστηρίου δεν περιλαμβάνει την υπουργική απόφαση με βάση της οποίας κηρύχτηκε αρχαιολογικός ο επίδικος χώρος. Ακόμη δεν περιλαμβάνει το σημείο στο οποίο γινόταν εξόρυξη υλικών και αν αυτό βρισκόταν σε απαγορευμένο σημείο με βάση τα οριζόμενα στο νόμο καθώς και τις συγκεκριμένες εργασίες τις οποίες πραγματοποιούσαν οι κατηγορούμενοι. Βάσιμοι οι αναιρετικοί λόγοι. Αναίρεση της καταδικαστικής απόφασης υπ' αριθμ. 18402/2003 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

 


Άρειος Πάγος - 1933/2004

Ανέγερση οικοδομής σε οικόπεδο το οποίο βρίσκεται σε περιοχή η οποία έχει κηρυχθεί ως ιστορικός διατηρητέος οικισμός και τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους. Παράβαση του άρθρου 50 §§ 2 και 3 του Κ.Ν. 5351/1932 καθώς κατά την εκσκαφή των θεμελίων της οικοδομής δεν ειδοποιήθηκε η Ι΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Δελφών ώστε να παρευρίσκεται υπάλληλός της, δεν διακόπηκαν δε οι οικοδομικές εργασίες, παρά την ανεύρεση εντός του οικοπέδου αρχαίου αναλημματικού τοίχου, υποστάντος μάλιστα φθορές από το εκσκαπτικό μηχάνημα. Κατασκευή διώροφης οικοδομής με υπόγειο με φέροντα οργανισμό εξ οπλισμένου σκυροδέματος, αντί της εγκριθείσας ισόγειας λυομένης οικοδομής. Επιχείρηση έργου πλησίον αρχαίου, δυναμένου να βλάψει αυτό και το προστατευόμενο τοπίο, χωρίς άδεια του Υπουργού Πολιτισμού. Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης της υπ` αρ. 305/2003 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Λαμίας.

 


Άρειος Πάγος - 1930/2004

ΑΧωματουργικές εργασίες εντός ακινήτου το ποίο βρίσκεται πλησίον αρχαιολογικού χώρου σε ζώνη προστασίας Α, οι οποίες δύναται να βλάψουν έμμεσα τις αρχαιότητες. Παραβίαση του άρθρου 50 του νόμου 5351/32. Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης της υπ΄αρ. 336/2002 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Aμφισσας.

 


Άρειος Πάγος - 1813/2004

Mη εμπρόθεσμη δήλωση αρχαίων – χαρακτηρισμός τους ως «αρχαιότητες». Η δήλωση ότι «τα αντικείμενα χρονολογούνται από των αρχών του 20ου αιώνα» δεν επαρκεί για τον χαρακτηρισμό των αντικείμενο ως αρχαία. Η αιτιολογία αναφορικά με το χαρακτηρισμό των πιο πάνω αντικειμένων ως αρχαίων είναι ελλιπής. Αναιρείται η υπ` αριθμό 43691/2003 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

 


Άρειος Πάγος - 1891/2004

Πρόκληση βλάβης σε ταφικό τύμβο από παράνομη καλλιέργεια βαμβακιού στον αρχαιολογικό χώρο παρά τις αντίθετες υπόδειξης της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Παράβαση του άρθρου 49 του κωδικοποιημένου νόμου 5351/1932. Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης της αποφάσεως υπ` αριθμ. 1134/2003 του Τριμελούς Πλημμελειοδικείο Ξάνθης.

 


Άρειος Πάγος – 1522/2004

Υπεξαίρεση σε βάρος του δημοσίου αρχαίων αντικειμένων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και απόπειρα εμπορίας αρχαίων (άρθρ. 375 παρ. 1 β` του ΠΚ και άρθρ. 31 και 58 του Κ.Ν. 5351/1932). Εισαγωγή αρχαίων χωρίς τη νόμιμη δήλωση τους αποτελούν ιδιοκτησία του κράτους. Απορρίπτεται η αναίρεση και επικυρώνεται η υπ΄ αριθμόν 400-401/2003 Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.

 


Άρειος Πάγος - 825/2004

Κατασκευή θερμοκηπίου σε θεσμοθετημένη ζώνη προστασίας Α’. Για την κατασκευή την οποία συνιστά και η ανακατασκευή θερμοκηπίου, όταν αυτό βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως (ή εκτός ζώνης), δεν είναι αναγκαία έκδοση της προβλεπόμενης οικοδομικής άδειας, της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας. Αν όμως η κατασκευή αυτή (θερμοκηπίου), γίνεται σε αρχαιολογικό χώρο, απαιτείται προηγούμενη έγκριση της κατά τόπους Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Επικυρώνεται η απόφαση 35/2002 του ΕφΛαμίας.

 


Άρειος Πάγος – 1651/2003

Έννοια του όρου «αρχαία» κατά τις διατάξεις του ν. 5351/1932. Αντιφατική και ασαφή αιτιολογία του δικαστήριο το οποίο στο σκεπτικό του αρχικά δέχεται ότι ο Ιερός Ναός που κατεδαφίστηκε ήταν αρχαίος στη συνέχεια όμως δέχεται ότι ο ίδιος είχε κατασκευασθεί τον 18ον αιώνα και είχε εμφάνιση αρχαίου μνημείου. Στο διατακτικό αναφέρεται ότι πρόκειται περί αρχαίου ναού, χωρίς να διευκρινίζεται αν είχε κατασκευασθεί πριν ή μετά το 1453. Η απόφαση στερείτε νόμιμης βάσης. Δεκτή η αίτηση αναίρεσης της υπ` αριθμ. 1017/2001 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Σπάρτης.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

T: (+30) 210 80 10 600

COPYRIGHT @ 2017 HELLENIC SOCIETY FOR LAW AND ARCHAEOLOGY Developed by Pavla S.A

More Demos
Template by JoomlaShine